Sau 100 mối tình thất bại, anh chàng rút ra kinh nghiệm “xương máu”


Trải qua nhiều ngày tháng với những cô gái xinh đẹp, anh chàng vẫn không thể tìm thấy cô dâu trong mơ.

“).insertBefore(“#zplayer_cee491_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_cee491”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1500385&id_cate=64&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_cee491″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_cee491.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_cee491){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_cee491_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_cee491”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1500385&id_cate=64&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_cee491″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_cee491.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_cee491){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_cee491_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_cee491”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1500385&id_cate=64&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_cee491″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_cee491.player.on(“miniPlayerClosed”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_cee491){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_cee491_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_cee491”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1500385&id_cate=64&v_thiet_bi_ga=pc&metric=click_close”;
document.getElementById(“link_ga_mini_close_zplayer_cee491″).innerHTML = ”;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_cee491 = document.getElementById(“zplayer_cee491_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_cee491.player.on(“AE_impression”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_cee491){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_cee491_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_cee491”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1500385&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=64”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_cee491″).innerHTML = ”;
}
}
});

var v_event_tracking_click_prerollzplayer_cee491 = document.getElementById(“zplayer_cee491_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_cee491.player.on(“AE_clicked”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_cee491){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_cee491_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_cee491”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1500385&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=64”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_cee491″).innerHTML = ”;
}
}
});

var v_err_log_1zplayer_cee491 = document.getElementById(“zplayer_cee491_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_cee491.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_cee491){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1500385&ma_error=ERROR_1″;
v_err_log_1zplayer_cee491.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_2zplayer_cee491 = document.getElementById(“zplayer_cee491_ga_error2”);
videozplayer_cee491.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_cee491){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1500385&ma_error=ERROR_2″;
v_err_log_2zplayer_cee491.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_3zplayer_cee491 = document.getElementById(“zplayer_cee491_ga_error3”);
videozplayer_cee491.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_cee491){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1500385&ma_error=ERROR_3″;
v_err_log_3zplayer_cee491.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_4zplayer_cee491 = document.getElementById(“zplayer_cee491_ga_error4”);
videozplayer_cee491.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_cee491){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1500385&ma_error=ERROR_4″;
v_err_log_4zplayer_cee491.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_5zplayer_cee491 = document.getElementById(“zplayer_cee491_ga_error5”);
videozplayer_cee491.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_cee491){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1500385&ma_error=ERROR_5″;
v_err_log_5zplayer_cee491.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_cee491.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_cee491_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_cee4911 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_cee4911”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_cee4911){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1500385&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1″;
v_track_slow_playlist_zplayer_cee4911.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_cee491.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_cee491_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_cee4912 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_cee4912”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_cee4912){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1500385&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2″;
v_track_slow_playlist_zplayer_cee4912.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_cee491.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_cee491_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_cee4913 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_cee4913”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_cee4913){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1500385&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3″;
v_track_slow_playlist_zplayer_cee4913.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_cee491.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_cee491_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_cee4914 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_cee4914”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_cee4914){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1500385&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4″;
v_track_slow_playlist_zplayer_cee4914.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_cee491.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_cee491_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_cee4915 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_cee4915”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_cee4915){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1500385&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5″;
v_track_slow_playlist_zplayer_cee4915.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_cee491.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_cee491_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_cee4916 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_cee4916”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_cee4916){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1500385&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6″;
v_track_slow_playlist_zplayer_cee4916.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_cee491.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_cee491_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_cee4917 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_cee4917”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_cee4917){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1500385&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7″;
v_track_slow_playlist_zplayer_cee4917.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_cee491.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_cee491_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_cee4918 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_cee4918”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_cee4918){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1500385&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8″;
v_track_slow_playlist_zplayer_cee4918.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_cee491.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_cee491_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_cee4919 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_cee4919”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_cee4919){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1500385&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9″;
v_track_slow_playlist_zplayer_cee4919.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_cee491.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_cee491_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_cee49110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_cee49110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_cee49110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1500385&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10″;
v_track_slow_playlist_zplayer_cee49110.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_cee491.player.on(“timeupdated”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_cee491 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_cee491.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
console.log(url);
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){
if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
var arr_recomend_video = new Array();
var k=0;
var v_so_luong_tin_hien_thi = parseInt(v_object_recomend[0][“c_tong_so_luong_tin_hien_thi”]);
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
}
arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j];
k++;
if(k >= v_so_luong_tin_hien_thi){
break;
}
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_64~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1500385~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjY0IiwibGV2ZWwxX2NhdGVnb3J5SWRfMjRoIjoiNjQiLCJwYWdlQ2F0ZWdvcnlfMjRoIjoieW91bmdfbGlmZSIsImNvbmZpZ0lkXzI0aCI6IjE1MDAzODUiLCJhcnRpY2xlSWRfMjRoIjoibnVsbCIsImRldmljZV8yNGgiOiJwYyIsImFjdGlvbl8yNGgiOiJjbGljayJ9′, this, ”, ”)”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_64_id_bai_viet_1500385_phien_ban_pc”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’64’,pageCategory_24h:’young_life’, ‘articleId_24h’:’1500385′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_cee491″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_cee491”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_cee491”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_cee491_ga_preroll”).length) {
$(“#zplayer_cee491_ga_preroll”).before(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_cee491”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_cee491”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_cee491”, “swpier_container_zplayer_cee491″,”swiper_active_slide_zplayer_cee491”, “pagination-zplayer_cee491″,”wrapper_zplayer_cee491”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_cee491”, “prvVid_recommendzplayer_cee491”, “nxtVid_recommendzplayer_cee491”);
$(“#box_recommend_zplayer_cee491”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_cee491 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_cee491.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_cee491 = document.getElementById(“zplayer_cee491_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_cee491){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1500385&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_cee491.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_cee491.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_cee491 = document.getElementById(“zplayer_cee491_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_cee491){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1500385&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_cee491.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_cee491.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_cee491 = document.getElementById(‘zplayer_cee491_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_cee491){
docGaPreroll_zplayer_cee491.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_cee491.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_cee491 = document.getElementById(‘zplayer_cee491_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_cee491){
docGaOverlay_zplayer_cee491.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_cee491.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_cee491 = document.getElementById(‘zplayer_cee491_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_cee491){
docGaPostroll_zplayer_cee491.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_cee491.player.on([
“play”,
“playing”,
“adstart”,
“adplaying”,
], function (evt, data) {

if (typeof stop_video_news_live == “function”){
stop_video_news_live(“___”);
}

});
videozplayer_cee491.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_cee491 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_cee491_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ”;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

Related Posts